ברוכים הבאים
לבית החדש שלכם

מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון.
התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

פירוט השלבים שנותרו

 • הצגת הפרויקט

  חברתנו תעמוד לרשות משפרי הדיור שזכו במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר מטרה” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

  על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה, לדוגמה מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה. מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. מלאי הדירות מוצג בפרק “תוכניות דירה” – עדכון הדירות נתון לשינוי בכל עת ומבוצע ע”י החברה מעת לעת. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

 • בחירת הדירה

  חברת אלמוג תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה וכד’. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה בסיס להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.

  אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).
  מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.
  בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

 • תהליך רכישת הדירה

  1. לאחר שהגעתם למשרד המכירות של החברה עם הודעת הזכייה, יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרצו לרכוש מתוך מגוון הדירות המוצע במסגרת תכנית מחיר מטרה וזאת ביום ובשעה שתזומנו )זימונים יחולקו בכנס זה(.
  2. סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה )הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה(. לידיעתכם, לא ניתן לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור.
  3. בהגיע תורכם לבחור את הדירה על פי המועד שיקבע לכם, יוקצו לכם 45 דקות לבחירת דירה. מצורף בסוף החוברת טופס בחירת דירה לדוגמא.
  4. לאחר בחירת הדירה תדרשו להגיע בתוך חמישה ימים, לכל המאוחר, לחתימה על הסכם המכר.
  5. במועד בחירת הדירה וחתימת החוזה תידרש נוכחות שני בני הזוג, יש להגיע עם תעודות זהות ופנקסי שיקים.
  6. היה וביקשתם לוותר על הרשמתכם להגרלה, זכייתכם או מיקומכם ברשימת ההמתנה, עליכם להודיע בכתב למשרד על כך בדואר אלקטרוני ,customers@almog-ltd.co.il ההודעה תהיה במסמך מסודר וחתום על ידיכם בצירוף שם מלא , מספר ת.ז, מספר טלפון ומספר זכיה סידורי.
  7. זוכה שחזר בו מבקשתו ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבתקנון מחיר מטרה, תבוטל זכייתו.

 • חתימת חוזה

  בטווח של שבעה ימים מבחירת הדירה תזומנו לחתימת חוזה הרכישה ע”י החברה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.

  מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי.

 • פריסת תשלומים

  תנאי תשלום:
  15% ממחיר הדירה בצירוף הפרשי הצמדה, במועד חתימת החוזה
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 02.18
  20% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 09.18
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 01.19
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 04.19
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 07.19
  5% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, עד 30 ימי עסקים טרם מועד המסירה

  לתשומת לבכם, מחיר הדירה אשר יהיה נקוב בהסכם המכר, הינו בתוספת הצמדה של מדד תשומות הבניה מיום זכיית החברה בקרקע )מדד חודש מאי 2015 שערכו 106.6 נקודות( ועד ליום חתימת הסכם הרכישה. בנוסף להצמדה זו, יהיה מחיר הדירה בתוספת ההצמדה כאמור, צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת הסכם המכר כאשר המדד הקובע לתשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום ותשלום כך שלכל תשלום תתווסף הצמדה בשיעור עלית המדד הידוע בעת ביצוע התשלום ביחס למדד הידוע במועד חתימת הסכם המכר, כאשר בכל מקרה המדד הקובע לתשלום לא יפחת מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם המכר.
  אנו ממליצים לבצע בדיקת היתכנות כלכלית טרם מועד בחירת הדירה . ניתן לפנות לכל אחד מהבנקים לצורך קבלת אישור עקרוני.

 • טבלת מועדי מסירה
 • הוצאות נלוות

  במעמד חתימת הסכם המכר, ישלם הקונה לעורכי הדין של המוכר סך השווה ל- 5,000 ₪ בצירוף מע”מ, כשכר טרחת עורכי דין בגין השתתפות בהוצאות משפטיות הכרוכות ברישום הבניין כבית משותף ורישום זכויות הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין. ידוע לקונה, כי עורכי הדין מייצגים את המוכר בעסקה זו וכי הוא רשאי להיות מיוצג על- ידי עורך-דין אחר בהסכם לרכישת הדירה שבינו לבין המוכר.

קבצים להורדה

מסמכים לעיון»

לתשומת ליבכם!

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו. *המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

אודות הפרויקט

אלמוג החשמונאים הנו מתחם מגורים המשקיף מגבוה על העיר מודיעין ועל הנוף. הפרוייקט מוקם בלב התוסס של העיר החדשה, והינו חלק ממארג של 2 מגדלים המתנשאים לגובה 13 קומות.
השטחים הציבוריים בפרויקט זכו לתשומת לב מיוחדת, חלל הלובי בכל בניין מתוכנן עם תקרה גבוהה, ומעוצב אדריכלית.

גלריית תמונות

הסביבה

פרוייקט אלמוג החשמונאים מוקם ממש במרכז העיר ונהנה מיתרון אסטרטגי – הכל קרוב, הכל קיים והכל נגיש. הקרבה של הפרוייקט למוסדות הציבור, החינוך והתרבות, הנמצאים כולם בטווח הליכה, הגישה המיידית לצירי התנועה העיקריים והעובדה שהפרויקט נושק לטיילת וצמוד לפארק, מייצרים מיקום מושלם. תוכניות הפיתוח של העירייה לאזור כוללת גם הקמת ספריה, מרכזי תרבות ובילוי נוספים, טיילת חדשה ושבילי אופניים.

הפרוייקט עומד על שפת הטיילת המרכזית של מודיעין המובילה לסדרה של גינות, בהן על פי תכנית העיריה, מתוכננים: מתקני אימון ומסלולים מגוונים לריצה ולרכיבה על
אופניים. במרחק 5 דקות הליכה תמצאו מרכז ספורט עירוני עם בריכת שחייה, מגרשי טניס, חדר כושר, אולמות סטודיו ליוגה ובתי קפה.

לבחירת הדירה המבוקשת

היזם והקבלן

קבוצת אלמוג הינה חברה פרטית בעלת פעילות מגוונת בענף הנדל”ן : ייזום וביצוע פרוייקטים בנדל”ן למגורים ולמסחר, בעלות וניהול נכסים מניבים ומרכזי קניות במרכזי ערים; חברות קשורות הפועלות בתחום ההתחדשות עירונית )פינוי בינוי ותמ”א 38 ( ופעילות יזמית בחו”ל. קבוצת אלמוג נוסדה בשנת 1986 , ומאז הינה אחת החברות המובילות בייזום, פיתוח ובניית מיזמי מגורים ומסחר.

יחידות הדיור הנמכרות ע”י אלמוג מאופיינות בבנייה מודרנית ומתקדמת ובתכנון פנים יעיל וגמיש המאפשר התחשבות מרבית בצרכי לקוחותיה.

לקוחות הקבוצה נהנים מליווי צמוד של חטיבת השיווק וקשרי לקוחות, מרגע הרכישה ולאורך כל חיי הפרויקט עד לשלמותו. החברה מעסיקה צוות של כ 150- מהנדסים, מנהלי עבודה, מפעילים, עובדי שטח ומשרד מנוסים המניעים את החברה קדימה. המקצועיות המאפיינת את תהליכי העבודה בחברה בשילוב עם ההשקעה בכוח אדם מעולה ללא
פשרות, יוצרים יחד את תחושת הביטחון וחווית הרכישה.

צור קשר

שימו לב! יש למלא יצירת קשר עם הפרטים המדויקים התואמים להרשמתך להגרלה:

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס מספר זוכה

יש להכניס טלפון

יש להכניס כתובת אימייל

יש להכניס טלפון

נא לאשר שאתה לא רובוט

*שדות חובה

פרטייך התקבלו בהצלחה

נציג יחזור אלייך

תודה,